Infectiepreventie

Tandartspraktijk afval

Praktijk inrichting

Dental depots

Tijdschrift tandheelkunde

Tandards vinden

Leveranciers

Wettelijke regelgeving

Sluiting tandartspraktijk-IGZ

Gerelateerd

Doelgroep

 • Deze website heeft als doelgroep de vakgebieden tandheelkunde, Orthodontie Implantologie (chirurgie), Endodontologie, Pedodontologie, Parodontologie, Kaakchirurgie, Mondzorgkunde (mondhygiëne)

Tandheelkunde opleidingen

Informatie tandheelkunde


Wordt er in uw praktijk gewerkt volgens de wettelijke richtlijnen en eisen?

Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) in de tandartspraktijk als onderdeel van de zorgplicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in de afgelopen jaren een aantal tandartspraktijken gesloten omdat er niet werd gewerkt volgens de wettelijke richtlijnen en wettelijke eisen. Zorg er voor dat dit bij u niet gebeurt.

Elke tandartspraktijk moet voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot kwaliteit. Kwaliteit wordt steeds meer meetbaar gemaakt door criteria uit de wet- en regelgeving, kwaliteitseisen van vak- of beroepsverenigingen, kwaliteitsregisters en HKZ en ISO eisen.

Het is de bedoeling dat de praktijk werkt aan de kwaliteit van de zorg en dat er met protocollen en werkinstructies wordt gewerkt aan de kwaliteit van zorg. Dit wordt ondermeer getoetst door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Protocollen en werkinstructies zijn een onderdeel van het kwaliteitssysteem in de praktijk. Alle benodigde protocollen, werkinstructies en formulieren moeten goed gedocumenteerd en inzichtelijk zijn voor iedere werknemer in de praktijk.

Het is van belang dat iedere medewerker in de praktijk bijdraagt aan de kwaliteit. Het gaat hierbij om het borgen en verbeteren van kwaliteit. Continue verbetering behoort één van de uitgangspunten van het kwaliteitsbeleid te zijn.

 

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een goede werkomgeving voor uw personeel volgens de Arbeidsomstandighedenwet. In de dagelijkse praktijkvoering lopen u en uw personeel onder meer risico door het werken met gevaarlijke stoffen en straling.

Met het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) inventariseert u de arbeidsrisico’s om vervolgens uw praktijk als werkplek veiliger te maken. En daarmee voldoet u aan artikel 5 uit de Arbeids-omstandighedenwet waarin het schriftelijk inventariseren en evalueren van werknemersrisico’s wordt voorgeschreven. De RI&E heeft op iedereen werkzaam in uw praktijk betrekking.

De RI&E moet in ieder geval worden bijgesteld als gewijzigde werkmethoden of -omstandigheden, de stand van de wetenschap of nieuwe regelgeving hiertoe aanleiding geven.

Om van alle zorgen af te zijn is het mogelijk om ondersteuning
bij het documenteren en inrichten van de zorgplicht in de praktijk regelen..

Nadat de RI&E is opgesteld, dient deze te worden getoetst. De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde deskundige getoetst. Niet iedere organisatie moet zijn RI&E laten toetsen. Het toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat gebruikt wordt.

WIP – Werkgroep Infectie Preventie - richtlijn

 • In deze richtlijn staat informatie over hygiënische maatregelen in de tandartspraktijk
 • De persoonlijke hygiëne van de tandarts en medewerkers in de praktijk
 • De risico’s die worden gelopen tengevolge van door bloed overdraagbare en andere besmettelijke ziekten.
 • Informatie over reiniging, sterilisatie en desinfectie van het tandheelkundig instrumentarium en apparatuur om infecties bij patiënten te voorkomen.
 • Reinigen en desinfectie van de werkruimte.
 

Toetsingsvrijstelling of lichte toets RI&E

Organisaties die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen.

Organisaties met maximaal 25 werknemers in dienst die gebruik maken van een 'Erkend instrument' voor hun branche, kunnen in aanmerking komen voor toetsingsvrijstelling of lichte toets.

 

KEW-dossier - Kernenergiewet

De Arbeidsinspectie controleert op aanwezigheid KEW-dossier.

De Kernenergiewet (Kew) geldt voor stralingstoepassingen waarbij ioniserende straling vrijkomt. Voor werken met stralingsbronnen geldt vaak een vergunningplicht. In sommige gevallen alléén een meldingsplicht.

De Arbeidsinspectie controleert op de aanwezigheid van een Kernenergiewet-dossier (KEW-dossier) in tandartspraktijken waar met röntgenstralen wordt gewerkt. Ook de controles van de Inspectie Gezondheidzorg (IGZ) van 2010 inzake praktijkhygiëne omvatten ook een controle op naleving van het Besluit Stralingsbescherming.

Zorgsysteem voor het beheersen van de risico´s van ioniserende straling.

De ondernemer is verplicht een zorgsysteem op te zetten en in stand te houden voor het beheersen van de risico’s van ioniserende straling. Dit zorgsysteem hoort te zijn beschreven en verankerd in de organisatie van het bedrijf. In een klein bedrijf als een tandartspraktijk, kan de ondernemer zelf de stralingsdeskundige zijn die de het zorgsysteem kan opzetten en handhaven.

De kern van een KEW-dossier wordt gevormd door het uitvoeren van een risicoanalyse waarin de stralingsbelasting van iedere werkplek in de praktijk én de stralingsbelasting van de terreingrenzen (in alle 4 de windrichtingen) moeten worden berekend. Verder dienen zaken als deskundigheidsverklaring, onderhoud, personele instructies, waarschuwingsignalering, beschermende maatregelen en dergelijke. gedocumenteerd in het KEW-dossier te zijn opgenomen. Deze gegevens dienen met regelmaat te worden gecontroleerd en indien nodig geactualiseerd.

Stralingsbelasting volgens ALARA-principe.

De werkgever heeft de plicht om de stralingsbelasting op de werkplekken As Low As Reasonably Achievable (ALARA) terug te brengen. Dat kan bijvoorbeeld zijn om een loodvoorziening te treffen, glas te vervangen door steen, een open ruimte af te schermen of meer afstand tussen de toestellen en een verblijfplek te creëren.
 

De risico-analyse.

Om een risico-analyse te kunnen maken dient er allereerst een goede praktijktekening op schaal te zijn. Hierop moet aangegeven staan waar de röntgentoestellen zich bevinden, waar de toestellen geactiveerd worden (de afdrukplekken), waar de overige werkplekken zijn, de bezettingsgraad per werkplek, van welke materiaal de wanden zijn gemaakt en eventuele andere relevante informatie.

Verder dienen de apparaateigenschappen met hun specifieke stralingsbelasting bekend te zijn, moet
bekend zijn hoeveel opnamen er (ongeveer) per apparaat per jaar gemaakt worden en dient aangegeven te worden waar de terreingrenzen van het pand/perceel zijn. Ook dient rekening gehouden te worden met reeds aanwezige beschermende maatregelen zoals lood in de deur, loodglas, extra wanden of muren etc. Al deze factoren dienen meegenomen te worden in een berekening die uiteindelijk resulteert in een
röntgenbelasting per werkplek en een röntgenbelasting op de terreingrenzen van het perceel. Deze belasting moet in ieder geval (ruim) onder het wettelijke maximum van 1000 resp. 10 μSievert blijven.

 

KEW voorrang op andere wetten, indien in strijd met andere wetten

 • arbowet m.b.t veiligheid
 • wet milieubeheer
 • wet beroepen individuelen gezondheidszorg (BIG), zoals medische behandelingen
 • wet vervoer gevaarlijke stoffen: radioactieve stoffen en splijtstoffen zijn uitgezonderd.

 

Amalgaam

Amalgaam is materiaal dat tandartsen toepassen en veel toegepast hebben in vullingen. (naast composiet)

Amalgaam kan bestaan uit zilver, tin,  koper, en soms zink gemengd met kwik voor het uitharden..

Amalgaam afscheider controle door de inspectie

 • Het is verboden amalgaamhoudend afvalwater afkomstig van tandheelkundige bewerkingen te lozen als het niet door een amalgaamafscheider wordt geleid die voldoet aan de eisen gesteld in NEN-EN-ISO 11143.
 • Het onderhoud van de afscheider wordt minimaal jaarlijks uitgevoerd.
 • Correcte afgifte inhoud van de afscheider en overig medisch afval aan een erkende inzamelaar voor gevaarlijk afval.

 

-